Kyläyhdistys esitti ympäristöministeriölle neuvottelumenettelyä.

 

”Subject: Viite: YM 10/522112009
From: Ylä-Vieksin kyläyhdistys
Date: Tue, 08 Dec 2009 15:36:28 +0200
To: kirjaamo.ym@ymparisto.fi
CC: kirjaamo.kai@ymparisto.fi

Ympäristöministeriö
Kasarmikatu 25
00023 Valtioneuvosto

Viite: YM 10/522112009

 

VAATIMUS UUDELLEENHARKITA JA -PERUSTELLA RATKAISUA

Ylä-Vieksin kyläyhdistys teki 30.9.2009 MRL 64.2 §:n mukaisen esityksen Kainuun ympäristökeskukselle neuvottelun järjestämiseksi viipymättä Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä, koska yhdistys pitää suunnitelmaa riittämättömänä. Ympäristökeskus siirsi asian 13.10.2009 ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö on vastannut yhdistykselle 19.11.2009 viitekirjeellä.

Yhdistys pitää tarpeellisena vaatia ympäristöministeriötä käsittelemään ja ratkaisemaan asia kiireellisenä uudelleen ja ottamaan ratkaisun perusteluissa huomioon jäljempänä esille tuodut seikat. Yhdistyksen mielestä mahdollisuus neuvottelun järjestämiseksi laissa tarkoitetulla tavalla ”viipymättä” on jo vähintään uhattuna. Päätökseen pyydetään liittämään valitusosoitus.

MRL 64 §:n soveltuvuus

Ympäristöministeriö toteaa vastauskirjeessään, että maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 64 §:n säännös osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan liittyvästä neuvottelumenettelystä ei koskisi maakuntakaavan laatimista ja, että tästä syystä ympäristöministeriö ei järjestäisi esitettyä neuvottelua.

Yhdistyksen käsityksen mukaan kyseinen säännös koskee myös maakuntakaavan laatimista. Perusteluna esitetään seuraavaa:

MRL:n kukin luku koostuu lain sisäisistä kokonaisuuksista. Kukin MRL:n luvuista 4-7 koostuu yhtä kaavalajia koskevasta kokonaisuudesta:

4 luku, maakunnan suunnittelu, maakuntakaava pykälissä 27-34
5 luku, yleiskaava
6 luku, kuntien yhteinen yleiskaava
7 luku, asemakaava

Luvun 8 otsikko, Kaavoitusmenettely ja vuorovaikutus, kertoo luvun sisällön tiiviisti ja yksiselitteisesti. Sen mukaan luku 8 koskee  kaikkia kaavalajeja, poislukien poikkeamat, joilla tätä kattavuutta saatetaan luvussa joltain osin rajoittaa.

Luvun 8 pykälässä 64 käsitellään yksi kokonaisuus luvun 8 soveltamisalasta. Pykälän 64 otsikko, Neuvottelu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kertoo pykälän sisällön tiiviisti ja yksiselitteisesti. Sen mukaan pykälä koskee kaikkia kaavalajeja poislukien poikkeamat, joilla tätä kattavuutta saatetaan rajoittaa.

Pykälä 64 jakautuu kolmeen momenttiin, joissa kussakin käsitellään yksi kokonaisuus pykälän soveltamisalasta. Momentissa 2 on säädetty menettelystä koskien neuvottelua osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kaavoitusmenettelyissä ja vuorovaikutuksissa sisällyttämättä momenttiin poikkeusta maakuntakaavan osalta.

Mikäli MRL:ssa olisi tämän asian suhteen sisäistä ristiriitaa, tulee perusteltavissa olevista tulkintavaihtoehdoista omaksua se, joka edistää kaavoittajaa, ympäristöministeriötä sekä kaavan viranomaisosallisia heikommassa asemassa olevien ja kaavan vaikutusten kohteiksi joutuvien paikallisten asukkaiden oikeuksia. Yhdistys pitää ainoastaan neuvotteluesityksensä mukaista menettelyä asiassa ihmisoikeusystävällisenä.

Esteellisyysasia

Ympäristöministeriö esittää vastauskirjeessään, että Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen kirjeessä Kainuun ympäristökeskukselle olisi esitetty vaatimus ratkaista ympäristömeluselvitystä tehneen konsultin esteellisyys ja toteaa, että ympäristöministeriön tehtäviin eikä toimivaltaan kuulu antaa ennakkoratkaisuja mahdollisista esteellisyyskysymyksistä.

Yhdistys ei katso vaatineensa ympäristökeskukselta esteellisyyden ratkaisemista neuvotteluesityksessään, eikä asian siirto ympäristöministeriölle ole tilanteeseen muutosta aiheuttanut. Myöskään neuvottelun järjestämistä ei voitaisi lähtökohtaisesti pitää ympäristöministeriön kannanottona konsultin esteellisyyden puolesta tai sitä vastaan. Yhdistys on toki tuonut neuvotteluesityksessä esille käsityksensä konsultin esteellisyydestä, mutta vain taustoittaakseen esityksensä perustelua. Yhdistys ymmärtää, että kyseisen esteellisyyden ratkaiseminen kuuluu Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimivaltaan, minkä yhdistys tuo selvästi esille neuvotteluesityksen viimeisessä kappaleessa. Mikäli kuitenkin ympäristöministeriö edellä esitetystä huolimatta katsoisi esteellisyyden ratkaisemista neuvotteluesityksessä vaaditun, tulkittakoon neuvotteluesitystä kyseiseltä osin edellä esitetyllä tavalla.

Yhdistyksen esittämän neuvottelun järjestämisen ei voida katsoa saattavan loukata kaavan muiden osallisten oikeuksia. Myöskään ei voi olla ennakoitavissa mahdolliseksi, että neuvottelun tuloksena kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa jouduttaisiin tarkistamaan nykyistä huonommaksi, mutta on yhdistyksen mielestä selvästikin ennakoitavissa, että siitä saattaisi tulla nykyistä parempi.

Ystävällisin terveisin,

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry
Niemenkyläntie 165
88730 Ylä-Vieksi

Eeva Kyllönen
puheenjohtaja

Timo Niskanen
varapuheenjohtaja

Pekka Pääkkönen
hallituksen jäsen”