Kyläyhdistys kysyi hulinaksi menneen ns. Vuosangan yhteistyöryhmän kokouksen jälkeen tarkentavia vastauksia, joita ei kokouksessa saanut.

 

”Subject: KannanottoVuosankaTyoryhma271109
Date: Tue, 08 Dec 2009 17:53:22 +0200
From: Ylä-Vieksin kyläyhdistys <kylayhdistys@vieksi.fi>
To: Juhana Juntunen <juhana.juntunen@kuhmo.fi>, Ritvanen Unto <unto.ritvanen@ymparisto.fi>,Markkanen Sirkka-Liisa <sirkka-liisa.markkanen@ymparisto.fi>, kerttu.harkonen@ristijarvi.fi, Heikkinen Hannu <hannu.heikkinen@kainuu.fi>, hyrynsalmi-ristijarvi@riista.fi, Jorma Härkönen <jorma.harkonen@viesti.net>, heidi simila <heidi.simila@mil.fi>, jussi.maki@mil.fi, tarmo.kyllonen@mil.fi, sami.saaksjarvi@mil.fi, antti.kivipelto@defmin.fi, kirjaamo.pssle@mil.fi, Merja Väisänen <merja.vaisanen@metsa.fi>
CC: susanna.waha@ymparisto.fi, harri.pitkaranta@ymparisto.fi

 

Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta (PSSLE)
Hiukkavaara
PL 119, 90101 OULU

Kannanotto

MENETTELYT VUOSANGAN NS. YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUKSESSA 27.11.2009

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry pitää tarpeellisena esittää tyytymättömyytensä PSSLE:n 27.11.2009 Ristijärven Hiisipirtille kokoonkutsuman ns. Vuosangan yhteistyöryhmän kokouksen järjestelyistä ja kulusta jälkikäteen, koska kokouksessa siihen ei tilaisuutta tarjoutunut. Tämä kannanotto pyydetään liittämään laadittavaan kokousmuistioon. Koska yhdistyksen käytettävissä ei ole kokoukseen osallistuneiden kattavia yhteystietoja, pyydetään kutakin saajatahoa huolehtimaan osaltaan siitä, että myös jakelusta puuttuvat tämän kannanoton saavat.

Kokouksen puheenjohtaja, PSSLE:n esikuntapäällikkö, painotti kokouksen alussa, että työryhmän kokousten on tarkoitus olla tietoa välittäviä. Se ei onnistunut Ristijärvellä asianmukaisesti edes suuntaa-antavasti. Kokouksen järjestäytymisvaiheessa, sen jälkeen kun kokousaikaa oli jo käytetty hyvä tovi kahvinjuontiin, ilmoitti puheenjohtajaksi itsensä nimennyt PSSLE:n esikuntapäällikkö, että aikaa tilaisuudelle oli varattu rajoitetusti tunti ja kolme varttia. Aikarajoitusta ei ollut esitetty kokouskutsussa. Oli tulossa jotain muuta ilmeisesti tärkeämpää, jonne puolustushallinnon edustajien oli kiirehdittävä.

Yhdistys paheksuu voimakkaasti menettelyä, etenkin, kun kokoukseen tuli osallistujia eri puolilta Suomea, muun muassa Helsingistä, ehkä Mikkelistä, Oulusta ja aikamoisten etäisyyksien päästä Kainuusta, joku jopa ulkomailta saakka. Yhdistys oli valmistautunut kokoukseen huolella käymällä läpi asioita, joihin se katsoi tarvitsevansa lisäselvitystä tai joita halusi tuoda esille.

Yhdistys ei saanut pitää työjärjestykseen sille lisättyä puheenvuoroa, jonka yhdistys ilmoitti rakentuvan kysymysten esittämisestä muille osallistujille. Mahdollisuus kuihtui muutamien kysymysten esittämiseksi keskusteluvaiheissa. Muun muassa PSSLE:n 3.11.2009 kuntayhtymälle tämän pyynnöstä antamasta lausunnosta olisi yhdistyksellä ollut runsaasti tiedusteltavaa. Kysyttäessä esitti puolustusvoimien edustaja lausunnossa esitetyissä vaihtoehtojen vertailuperusteissa esiintyvien etuviivojen olevan ranskalaisia viivoja. Kyllä ne vahvasti miinusmerkeiltä vaikuttavat, sillä yhden perustelukohdan tapauksessa on viivan sijaan käytetty merkintää ”+/-”. Onkohan siinäkin ranskalainen viiva? Asiayhteyksienkin perusteella arvioiden viivat on selvästi tarkoitettu miinuksiksi. Oheen liitetään kyseinen lausunto, johon on kokousta varten aiotuiksi kysymysaiheiksi lisätty yhdistyksen muutamia huomioita. Yhdistys olisi tältä osin halunnut erityisesti tiedustella miksi PSSLE ei ollut esittänyt vaihtoehdoille yhtään ainoaa plussaa, vaikka päivänselviä ja vastaansanomattomia sellaisia on ”pilvin pimein”.

Yhdistystä olisi myös kiinnostanut kuulla kuntayhtymän suunnittelujohtaja Heikkiseltä kuinka hän oli kyseiset viivat ja lausunnon riittävyyden ymmärtänyt. Asiakirja on sentään toinen kahdesta, jotka suunnittelujohtaja Heikkinen maakuntahallitukselle 9.11.2009 esitteli ja joihin maakuntahallitus kaiketi perusti päätöksensä valita Vuosanka vaihekaavan jatkokehittelyn vaihtoehdoksi, vaikka ei sitä päätöksessään esille tuokaan. Kysymykset jäivät esittämättä ja vastaukset saamatta, kun jo kokouksen puheenjohtaja siirtyi eteenpäin.

PSHR:n ympäristöinsinöörin puheenvuorossaan ohimennen mainitseman Vuosangan ympäristömeluselvityksen jonkin asteinen päivitys tai muu tarkistus jo vuonna 2010 olisi ehdottomasti edellyttänyt keskustelua. Se ei ollut mahdollista. Kyse on ylävieksiläisille erityisen olennaisesta tiedosta, joka on jyrkässä ristiriidassa sen kanssa, mitä Maavoimien Esikunta on yhdistyksellemme lähettämässään Vastauksessa MF16102, 8.5.2009, esittänyt: ”Vuosangan ympäristömeluselvitys päivitetään ja siinä huomioidaan päästötietojen luotettavuus ja aseiden käyttö. Päivitys on odotettavissa noin viiden vuoden kuluessa, mikäli alueellinen ympäristökeskus tai muu toimivaltainen viranomainen ei muuta edellytä.” Yhdistys ei ole tietoinen minkään toimivaltaisen viranomaisen kiirehtineen päivitystä, joten kiirehtimiseen on nähtävästi olemassa muut hyvin painavat perusteet. Muun muassa niistä olisi yhdistys pitänyt tarpeellisena saada lisätietoa.

Edelliseen liittyen tänään 8.12.2009 on yhdistys saanut ensimmäisen kerran tietää 29.5.2009 päivätystä Maavoimien Esikunnan laatimasta ”Vuosangan laajennuksen melualuearvio 29052009” -kartasta. Kartassa esitetään olennaisesti uusi, vaikkakin edelleen perustavaa laatua virheellinen puolustusvoimien arvio Vuosangan melualueesta. Kuntayhtymän suunnittelujohtaja Heikkinen on, myös tänään, vahvistanut yhdistykselle, ettei kyseistä karttaa ole ollut kuntayhtymän käytettävissä vaihekaavan valmistelussa. Yhdistyksen mielestä olisi puolustusvoimien tullut karttansa viimeistään Hiisipirtillä huolella esitellä ja perustella. Olihan sen esille tuonti jo silloin vähintään puoli vuotta myöhässä. On oletettava, että Sito Oy on laatinut vaikutusten arviointi -raporttinsa  ja maakuntahallitus tehnyt 9.11.2009 olennaisen vaihekaavaa koskevan päätöksen ilmeisen tietämättömänä kartan olemassaolosta. Myöskin on syytä kysyä onko puolustusvoimat muulla tavalla mahdollisesti toimittanut kyseisen asiakirjan Vaasan hallinto-oikeudelle selvityksenä asiassa DNRO 891/08/5132,  kun Vuosangassa 23.10.2009 hallinto-oikeuden toimittamassa katselmuksessa sitä ei tuotu esille eikä sitä ole sisällytetty puolustusvoimien hallinto-oikeudelle antamaan loppulausuntoon.

Erityisen tervetulleena uutena ammattikuntansa edustajana kokousosallistujien joukossa pidimme Maavoimien Esikuntaa edustanutta juristia, käsittääksemme Etelä-Suomesta saakka saapunutta. Hänen asiantuntemustaan olisi yhdistyksemme halunnut kuulla huomattavasti enemmän kuin mihin osoittautui olevan mahdollisuutta. Hänen näet huomattiin poistuneen kokouksesta varsin varhaisessa vaiheessa siitä kokoukselle selvästi ilmoittamatta.

Ystävällisin terveisin,

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry
Niemenkyläntie 165
88730 Ylä-Vieksi

Eeva Kyllönen
puheenjohtaja

Timo Niskanen
varapuheenjohtaja

Pekka Pääkkönen
hallituksen jäsen”