Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta on antanut kuntayhtymälle lausunnon uusina esille tulleiden Vuosangan laajentamisen vaihtoehtojen johdosta. Alla lausunto, johon on lisätty kyläyhdistyksen kommentteja sinisellä värillä. Vahingossakaan ei siinä ole löydetty edes yhtä ainoaa uusia vaihtoehtoja puoltavaa seikkaa nejänkymmenen ”vastaanpuhuvan” vastapainoksi. Lausunto on selvästi tavattoman kiireisen ja yksisilmäisen tekemä. Olisiko asialla ollut tarujen kyklooppi? Se on sellainen kuin sen pyytäjä on halunnut sen olevan – jottei tulisi päätöksenteolle esteitä.

 

”Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta

Lausunto

1 (6)
Henkilöstöosasto
OULU

1232/73/2009

3.11.2009

MF36863

Kainuun maakunta -kuntayhtymä
PL 400
87070 KAINUU

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän lausuntopyyntö, asiakirja Dnro 827/09

Puhelinkeskustelu PSSLE henk-os (kapt Kyllönen) ja MAAVE henk-os (maj Leskinen) 2.11.2009

 

KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA, VAIHTOEHTOISET AMPUMA- JA HARJOITUSALUEET

 

1. YLEISTÄ

Kainuun maakunta -kuntayhtymä on esittänyt lausuntopyynnön Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan vaihtoehtoisiin ampuma- ja harjoitusalueisiin liittyen.

Vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on määritelty kaavaratkaisun perusteeksi tarkasteltavat vaihtoehdot:

 • VE0. Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen sekä Kassunkurun harjoitusalueen toiminta ja toiminnan laajuus säilyvät nykyisellään. Alueet eivät laajene. Mahdolliset laajentumistarpeet kohdistuvat puolustusvoimien muille ampuma- ja harjoitusalueille Kainuun ulkopuolella.
 • VE1. Vuosangan ampuma- ja harjoitusalue laajenee nykyisestä.
 • VE2. Vuosangan alueen ampuma- ja harjoitustoiminta lakkaa ja ko. toiminnot keskitetään Kainuun Prikaatin varuskunta-alueelle ja siihen kuuluville laajennusalueille.

Edellä olevia vaihtoehtoja koskien on Sito Oy laatinut alustavan vaikutusselvityksen. Selvitystä koskeva raportti on viimeisteltävänä.

 

1.1. Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen esittämä vaatimus

Ylä-Vieksin kyläyhdistys on vaatinut otettavaksi huomioon tai tarkasteltavaksi edellä olevien vaihtoehtojen lisäksi seuraavia vaihtoehtoja a – d.

 1. Sotinpuron ampuma- ja harjoitusalueen laajentuminen otettavaksi huomioon yhtenä VE0 vaihtoehtona
 2. Mainua – Mieronmäki – Puolinmäki – Rotimo – Otanmäki – Mainua -alue.
  Alue sijaitsee Kajaanin, Vieremän ja Sonkajärven -kuntien alueella
 3. Vuolijoki – Mäntyrinne – Perukka – Rasinperä – Raatosaari – Vuolijoki.
  Alue sijaitsee Kajaanin ja Siikalatvan -kuntien alueella
 4. Mäntyrinne/Purola – Rokula – Pyhäntä – Mäntyrinne/Purola.
  Alue sijaitsee Kajaanin ja Pyhännän -kuntien alueella

 

1.2. Asuin- ja lomarakennusten sijaintia koskevaan paikkatietoaineistoon perustuvat Kainuun maakunta- kuntayhtymän esittämät lisävaihtoehdot

Kainuun maakunta – kuntayhtymä pyytää edellisten vaihtoehtojen lisäksi lausuntoa Kainuun maakuntaa koskevan asuin- ja lomarakennusten paikkatietotarkastelun perusteella vaihtoehtojen e – f soveltuvuudesta Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueiksi.

e) Utosjoen alue, joka sijaitsee Puolangan, Vaalan ja Utajärven -kuntien alueella

f) Jonkerin alue. joka sijaitsee Kuhmon, Lieksan ja Nurmeksen -kuntien alueella

1.3. Muut mahdolliset vaihtoehdot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää edellä mainittujen vaihtoehtojen (a – f) Puolustusvoimien lausuntoa siitä, onko Kainuussa kokonaan tai osittain sijaitsevia vaihtoehtoisia alueita, joiden osalta olisi vaihemaakunta-kaavaprosessin aikana tarpeen tarkastella alueiden soveltuvuutta Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueeksi etenkin raskaiden aseiden harjoitustoimintaan korvaamaan nykyistä Vuosangan ampuma- ja harjoitusaluetta tai Vuosangan alueeseen suunniteltuja laajennusalueita.

 

2. POHJOIS-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN ESIKUNNAN LAUSUNTO

Puolustusvoimat on toimittanut Sito Oy:lle sen pyytämät perustiedot sekä vaihtoehtojen vertailun 1. vaihemaakuntakaavan luonnosvaiheen vaikutusten arviointia varten. Eri vaihtoehtoja vertailtaessa Puolustusvoimien kannalta vaihtoehto 1 on toteuttamiskelpoisin. Tutkittavana olleiden vaihtoehtoisten alueiden sijoittaminen muualle ei olennaisesti vaikuta Puolustusvoimien laatiman vaihtoehtovertailun lopputulokseen.

PSSLE:lle Vuosangasta ei lausuntopyynnössä kysytty mitään, joten miksi siitä tässä jumputetaan?

Vuosangan ampuma- ja harjoitusalue on otettu käyttöön vuonna 1966 ja sitä on pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti kehitetty vastaamaan Kainuun Prikaatin ja muiden aluetta käyttävien joukko-osastojen tarpeita.

Alueelle on rakennettu infrastruktuuri ja huoltojärjestelmä.

PSSLE:lle: Komentaja Honkamaan mukaan alueen rakennukset ovat homeessa. Ovatko ja mitä se arvolle teettää? Paljonko on infran raha-arvo, poislukien MH:n tiet jne.? Eritellyt luvut pöytään, että päästään arvioimaan! Missä määrin PSSLE tai puolustusvoimat omistaa infran, montako euroa, vastaako PSSLE muidenkin omistuksista? Onko PSSLE kuullut omistajia asiassa? Onko PSSLE selvittänyt infran vaihtoehtokäyttöä?

Asejärjestelmien vaatimukset tulevaisuudessa on otettava huomioon, kun tarkastellaan parasta vaihtoehtoa järjestää ampuma- ja harjoitustoimintaa. Vuosangan ampuma- ja harjoitusalue mahdollistaa ammuntojen ja harjoitusten järjestämisen turvallisemmin ja tehokkaammin aluelaajennusten jälkeen (VE1)

PSSLE:lle: Vuosangasta ei ollut lausuntopyynnössä ollenkaan kyse. Silti, olisiko turvallinen ammunta mahdollista esimerkiksi ehdotetulla Mainua – Mieronmäki – Puolinmäki – Rotimo – Otanmäki – Mainua -alueella?

Alueen kehittämiseen ja ylläpitämiseen on käytetty vuosittain huomattava määrä resursseja.

PSSLE:lle: Kuinka huomattavia? Eurot pöytään. Mikä osa niistä on kiinteitä kustannuksia?

Ampuma- ja harjoitusalueilla pidettävissä harjoituksissa tärkeänä opetuskohteena on aselajien välinen yhteistoiminta, joten ampumakenttäalueen perustaminen pelkästään tykistön käyttöön ei ole tarkoituksenmukaista.

PSSLE:lle: Onko joku ehdottanut? Miksi Mainua-Otanmäen eteläpuoli ei voisi sopia kaikille aselajeille?

Ympäristöekologisesti ei ole järkevää perustaa kokonaan uusia ampuma- ja harjoitusalueita. Vaikka ampuma- ja harjoitustoiminta toteutetaan olemassa olevien lakien, säädöksien ja ohjeiden mukaisesti, ampuma- ja harjoitustoiminta kuluttaa luontoa jossakin määrin

PSSLE:lle: Millä asiantuntemuksella ja perusteella ympäristöekologinen väite on esitetty? Eikö tarvitse tutkia? Kainuun ympäristökeskus on todennut, että Vuosanka palautuu luonnontilaan, mikäli toiminta siellä loppuu, joten sen ympäristöekologiasta ei PSSLE:n tarvitsisi huolehtia, mikäli perustaisi uuden alueen. Joka paikassa toiminta kuluttaa luontoa. Vuosangassa ammutaan vesiin, kun ei muuten mahduta, mikä on mitä ilmeisimmin vesilain perusteella kiellettyä ja saattaa kuluttaa luontoa erityisen voimakkaasti.

Uusien ampuma- ja harjoitusalueiden perustaminen on pitkäaikainen ja erittäin kallis vaihtoehto.

PSSLE:lle: Kuinka kallis euroina? Verrattuna mihin? Mikä siinä maksaa? Mistä sen tiedätte tässä tapauksessa, missä laskelmat?

2.1 Tarkennetut lausunnot esitetyistä alueista

Kannanotot perustuvat julkisista lähteistä sekä kartoista saatuun tietoon.

PSSLE:lle: Näitäkö PSSLE käyttää ampuma-alueiden suunnittelussaan?

 

1. Sotinpuron ampuma- ja harjoitusalueen laajentuminen otettavaksi huomioon yhtenä VE0 vaihtoehtona

Sotinpuron ampuma- ja harjoitusalue sijaitsee kokonaan Pohjois-Karjalan maakunnan alueella, joten sen laajentuminen on Puolustusvoimien ja Pohjois-Karjalan maakunnan välinen asia

PSSLE:lle: Onko niin, että kun se on ”puolustusvoimien asia”, se ei kuulu PSSLE:lle?

Kuntayhtymälle: Näinkö vaihtoehto muka voidaan sulkea pois tarkastelusta?

Sotinpuro on Pohjois-Karjalan Prikaatin tärkein ampuma- ja harjoitusalue, lisäksi alueella harjoittelevat Karjalan Lennosto sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistykset.

Sotinpuron ampuma- ja harjoitusalue on jo nykyisellään ahkerassa käytössä sen nykyisten toimijoiden toimesta.

PSSLE:lle: Kuinka ahkerassa? Käyttöasteet pöytään.

Sotinpuro ei mahdollista pienen kokonsa ja nykyisen käyttöasteen puolesta Kainuun Prikaatin ampuma- ja harjoitustoimintaa. [Sotinpuron] alue vaatisi huomattavia laajennuksia sekä muiden toimijoiden toiminnan huomattavaa supistamista.

PSSLE:lle: Mikä estää laajentamasta riittävästi? Käyttöasteet pöytään.

Joukkojen ja kaluston siirtäminen Kajaanista Sotinpuroon aiheuttaisi merkittäviä lisäkustannuksia Vuosankaan verrattuna

PSSLE:lle: Kuinka merkittäviä? Mistä lisäkustannus syntyy, kun matkassa ei ole olennaista eroa? Eurot pöytään.

+/- Alueella on ammunnoissa tarvittavaa infrastruktuuria, mutta sen riittävyyttä esim. Kainuun Prikaatin kokoisen joukko-osaston tarpeita varten ei ole tutkittu

PSSLE:lle: Tuleeko miinus todellakin siitä, että ei ole tutkittu? Kuntayhtymälle: Kelpaako tutkimuksen puute miinuksen perusteeksi?

PSSLE:lle: Ettekö todella keksi plussia? On teidän tehtävänne ne löytää, ei yhdistyksemme. Olisiko yksi iso plussa esimerkiksi se, että melua olisi vain yhdessä paikassa kahden sijaan, kyllä vai ei? Miksi sitä ette sano lausunnossanne?

2. Mainua – Mieronmäki – Puolinmäki – Rotimo – Otanmäki – Mainua -alue

Alueen pohjois-, itä- ja länsiosassa on huomattavan paljon asuinrakennuksia, alueella on myös lukuisia loma- ja vapaa-ajan asuntoja.

PSSLE:lle: Mitä tämä teille kaavoituksessa kuuluu? Oletteko kaavoittaja? Montako jää väistämättä alueelle?

Alueen halki kulkee sähkövoimalinjoja

PSSLE:lle: Kuinka paha este voimalinjat teille ovat? Otanmäen kautta valtamaantietä kuljettaessa ajetaan samojen voimajohtojen ali. Eikö maastossa saa niin tehdä? Kuinka leveitä ovat alueet voimalinjojen välissä, ettekö mahdu? (Ovat n. 10 kilometriä leveitä, Pohjankangas/Niinisalo on n. 2-3 km leveä ja 20 km pitkä ja jotenkin mahtuu sielläkin.)

Alueella on turvetuotantoa

PSSLE:lle: Missä, miten paha este? Ammutteko enimmäkseen tuotantokaudella? Häiritseekö melu heitä tai turvepöly teitä?

 Alue on suovoittoinen

PSSLE:lle: Tiedättekö paljonko on kuivaa maata? Mahtuisivatko iskemäalueet maalle. Onko ojitetuille soille ampuminen suurempi paha kuin vesiin (Vuosangassa) ampuminen?

Alueella on useita Natura- tai luonnonsuojelualueita – vaikeuttavat ampumatoiminnan järjestämistä alueelle

PSSLE:lle: Eivätkö vaikeuta Vuosangassa?

Alueen tiestö on puutteellinen

PSSLE:lle: Kuinka puutteellinen, mitä maksaa ja tekö rakentaisitte ja kustantaisitte?

Alueella ei ole ammunnoissa eikä harjoituksissa tarvittavaa infrastruktuuria

PSSLE:lle: Mitä maksaa?

Alue on Kainuun ja Pohjois-Savon -maakuntien alueella, vaatisi maakuntien välistä yhteistyötä

Kuntayhtymälle: Näinkö vaihtoehto muka voidaan sulkea pois tarkastelusta?

PSSLE:lle: Ettekö todella keksi yhtään sotilaallista plussaa? On teidän tehtävänne ne löytää. Onko huomattavasti lyhyempi matka etelän varuskunnista plussa? Onko todella lyhyt matka Kainuun Prikaatilta plussa? Jos on, miksi ette sitä sano? Voisitteko kertoa kuka asian teillä näin onnettomasti valmisteli?

Kuntayhtymälle: Riittävätkö PSSLE:n esittämät pelkät muka-miinukset vaikutusten arviointiin? Keksittekö te yhtään plussaa? Mitä ne ovat? Oletteko laatineet vaikutuksista matriisin tai muuten selvittäneet asiaa tarkemmin kuin lasunnossa on tehty?

Kuntayhtymälle: Onko lausunto kuntayhtymän mielestä riittävä sulkemaan ehdotettu alue pois vertailusta?

(Muistakin alueista voitaisiin kysyä samaa, mutta se olisi toistoa.)

 

3. Vuolijoki – Mäntyrinne – Perukka – Rasinperä – Raatosaari – Vuolijoki

 • Alueen läheisyydessä on huomattavan paljon asuinrakennuksia, alueella on myös lukuisia loma- ja vapaa-ajan asuntoja
 • Alueen halki kulkee yleisiä teitä
 • Alue on suovoittoinen
 • Alueen halki kulkee sähkövoimalinja
 • Alueella ei ole ammunnoissa eikä harjoituksissa tarvittavaa infrastruktuuria
 • Alueella on useita Natura- tai luonnonsuojelualueita – vaikeuttavat ampumatoiminnan järjestämistä alueelle
 • Alue on Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan -maakuntien alueella, vaatisi maakuntien välistä yhteistyötä

 

4. Mäntyrinne/Purola – Rokula – Pyhäntä – Mäntyrinne/Purola

 • Alueen läheisyydessä on paljon asuinrakennuksia, alueella on myös lukuisia loma- ja vapaa-ajan asuntoja
 • Alueen keskellä maatiloja
 • Alueella halki kulkee yleisiä teitä
 • Alue on suovoittoinen
 • Alueella on useita Natura- tai luonnonsuojelualueita – vaikeuttavat ampumatoiminnan järjestämistä alueelle
 • Alueella ei ole ammunnoissa eikä harjoituksissa tarvittavaa infrastruktuuria
 • Alue on Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan -maakuntien alueella, vaatisi maakuntien välistä yhteistyötä

 

e) Utosjoen alue

 • Alue on pääosin suomaastoa
 • Alueen itäpuolella on huomattavan paljon asuinrakennuksia, alueen välittämässä läheisyydessä on myös lukuisia loma- ja vapaa-ajan asuntoja
 • Alueella on useita Natura- tai luonnonsuojelualueita – vaikeuttavat ampumatoiminnan järjestämistä alueelle
 • Alueella ei ole ammunnoissa eikä harjoituksissa tarvittavaa infrastruktuuria
 • Alueen tiestö on puutteellinen
 • Alue on Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan -maakuntien alueella, vaatisi maakuntien välistä yhteistyötä

 

f) Jonkerin alue

 • Alue on liian lähellä Venäjän rajaa
 • Alueen pohjois- ja itäpuolella on paljon asuinrakennuksia, alueen välittämässä läheisyydessä on myös lukuisia loma- ja vapaa-ajan asuntoja
 • Alueella on useita Natura- tai luonnonsuojelualueita – vaikeuttavat ampumatoiminnan järjestämistä alueelle
 • Alueella ei ole ammunnoissa eikä harjoituksissa tarvittavaa infrastruktuuria
 • Alueen tiestö on puutteellinen
 • Alue on Kainuun ja Pohjois-Karjalan -maakuntien alueella, vaatisi maakuntien välistä yhteistyötä

 

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

LIITTEET

JAKELU  Kainuun maakunta -kuntayhtymä

TIEDOKSI   MAAVE HENKOS”