Kyläyhdistys kirjoitti Kainuun ELY-keskukselle tiedustellen sen kantaa eräistä sille toimitetuista asiakirjoista ilmeneviin virheisiin ja mahdolliseen tahallisuuteen virheiden syntymisessä. On pidettävä erittäin epätodennäköisenä, että virheet olisivat vain iso vahinko. ELY-keskus on ne asiantuntemattomuuttaan ja selkärangattomuuttaan jo aikaisemmin päästänyt seulansa läpi, joten jääpi nähtäväksi.

 

”Subject: ELY_VaaranTodistuksenAntaminenViranomaiselle040110
From: Ylä-Vieksin kyläyhdistys
Date: Mon, 04 Jan 2010 14:04:59 +0200

To: kirjaamo.kainuu[at]ely-keskus.fi

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kalliokatu 4
87101 Kajaani

 

Tiedustelu koskien Kainuun ympäristökeskukselle annettuja ja antamatta jätettyjä tietoja

 

Kainuun ympäristökeskus antoi 4.4.2008 päätöksen KAI-2006-Y-209, jonka mukaan Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen toiminta ei kokonaisuutena arvioiden ole ympäristölupamenettelyn piiriin kuuluva hanke. Päätöksestä ilmenee, että sen eräänä keskeisenä perusteena oli Akukon Oy:n tekemä 20.3.2008 päivätty Vuosangan ympäristömeluselvitys, jonka työnvalvojana oli toiminut Maavoimien Esikunta. Meluselvityksen ja siihen sisältyvät tai liittyvät alempana tarkasteltavat tiedot on Kainuun ympäristökeskukselle antanut ja osin jättänyt antamatta jokin puolustusvoimien taho. Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry ja eräät yksityishenkilöt valittivat 10.5.2008 Kainuun ympäristökeskuksen päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen (Dnro 00891/08/5132). Valituksessa on sen yhdeksi pääperusteluksi esitetty Vuosangan ympäristömeluselvityksen puutteellista luotettavuutta.

Puolustusvoimat on antanut nähtävästi samansisältöisen Vuosangan ympäristömeluselvityksen myös Kainuun maakunta -kuntayhtymälle, ilmeisesti sitä varten, että selvitys olisi käytettävissä Kainuun 1. vaihemaakuntakaavassa esitettäväksi kaavaillun Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen melualueen määrityksessä. Lisäksi on Sito Oy antanut Vuosangan ympäristömeluselvitykseen merkittävältä osin perustuvan Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen vaikutusten arviointi -raportin, ja siinä asiantuntija-arvionsa Vuosangan melualueesta, Kainuun maakunta -kuntayhtymälle.

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry pitää tarpeellisena selvittää eräiden rikoslain (RL, 19.12.1889/39) säännösten mahdollista soveltumista Vuosangan ympäristömeluselvityksen ja eräiden siihen sisältyvien tai liittyvien tietojen antamiseen ja eräiden siihen liittyvien tietojen antamatta jättämiseen viranomaisille ja tekee siinä tarkoituksessa tämän tiedustelun.

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry on saanut 8.12.2009 tietoonsa ”Vuosangan Laajennuksen Melualuearvio 29052009” -kartan, jossa on päiväyksenä ”5/2009”. Sito Oy:n ilmeisesti loka- tai marraskuussa 2009 valmistuneessa ”Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi” -raportissa (jossa on päiväysmerkintänä ”2009”) esitetty Sito Oy:n näkemys Vuosangan melualueen rajauksesta vastaa eräitä oheisesta kartasta ilmeneviä rajauksia.

Vuosangan laajennuksen melualuearvio 29.05.2009

Yhdistys pyytää saada tietää onko kyseinen kartta, tai muu 14.5.2008 jälkeen tehty Vuosangan ampuma- ja harjoitusaluetta koskevia toimintoja tai melualuerajauksia esittävä kartta tullut Kainuun ympäristökeskukseen muuta kautta, poislukien mainitusta Sito Oy:n valmistuneesta raportista tai mahdollisesti sen luonnoksesta saatavissa oleva. Mikäli niin olisi, pyytää yhdistys saada kyseisiä asiakirjoja koskevat diaari- ja sisältötiedot alla mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Mikäli mahdollisesti saatuja tietoja ei olisi diarioitu, pyytää yhdistys saada asiasta vastaavat yksilöintitiedot.

Kartasta ilmenee Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry:n mielestä erittäin merkityksellisiä uusia tietoja kaavailluista Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen toiminnoista ja melualueesta. Ei voine olla ajateltavissa, että samat tiedot eivät olisi olennaisilta osin olleet puolustusvoimien tiedossa muun muassa tavoitesuunnitelmina jo 4.4.2008 mennessä. Olihan Vuosankaa koskevan alueidenkäyttöratkaisun sisältämään tulevan Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan valmistelun käynnistäneestä Kainuun maakuntahallituksen 23.4.2007 tekemästä päätöksestä kulunut silloin jo lähes yksi vuosi ja olihan puolustusvoimat esittänyt Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen laajennusta jo 7.5.2007 hyväksyttyyn Kainuun maakuntakaavaan. Yhdistyksen mielestä olisi kartan tiedot tullut joko ottaa huomioon Vuosangan ympäristömeluselvityksessä tai antaa tämän kanssa samanaikaisesti Kainuun ympäristökeskukselle. YSL:n tavoitteena on lain 1 §:n mukaan haitallisten vaikutusten ennaltaehkäiseminen, mikä luonnollisesti voi toteutua vain, mikäli luvantarveharkinnassa on käytettävissä tarpeelliset tiedot tulevasta toiminnasta.

Kartasta ilmenevien tietojen lisäksi viittaa yhdistys tässä yhteydessä viiteen asiaan, jotka ovat sen mielestä vastaansanomattoman merkityksellisiä tämän tiedustelun kannalta ja tosia:

1) Vuosangan ympäristömeluselvitys on annettu Kainuun ympäristökeskukselle osaltaan siinä tarkoituksessa, että tämä voisi katsoa, että Vuosangan ympäristömeluselvityksessä on esitetty riittävällä tavalla kyseiseen ympäristöluvan tarveharkintaan soveltuva (oikeudellisestikin) merkityksellinen, ajantasainen ja totuudellinen tieto raskaiden aseiden ja räjähteiden aiheuttamasta melusta Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen ympäristössä. Muussa tapauksessa olisi Vuosangan ympäristömeluselvitystä luonnollisesti tarkennettu, korjattu tai täydennetty sen antamisen yhteydessä tai erikseen ennen luvantarvepäätöstä. Tähän asiaan voidaan katsoa liittyvän sen selviön, että Vuosangan ympäristömeluselvityksen antaja nauttii Kainuun ympäristökeskuksen näkökulmasta vastuulliseen asemaan perustuvaa erityistä luottamusta.

2) Vuosangassa ammutaan haupitsilla 122 H, mitä ei Vuosangan ympäristömeluselvityksessä tuoda esille. Haupitsi 122 H on raskas tykki. Sen käyttö aiheuttaa selvittämättömiä Vuosangan ympäristömeluselvityksessä esille tuomattomia meluvaikutuksia Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen ympäristössä. Asetyyppiä käytettiin Vuosangassa muun muassa huhtikuussa 2008 ja sitä on käytetty alueella sitä ennen ja on käytetty tai käytetään sen jälkeen. On pidettävä selvänä, että Kainuun ympäristökeskus ei ole voinut edellä tässä kohdassa esitettyä asiaa käytettävissään olleiden tietojen perusteella luvantarveharkinnassaan havaita.

3) Vuosangan ympäristömeluselvityksessä on esitetty kanuunan 155 K melun suuntaavuus selittämättömästi ja olennaisesti toisin kuin mihin Tampereen aluetyöterveyslaitoksen mittauksissaan saamat tulokset viittaavat (ks. Pääkkönen Rauno, Raskaiden aseiden meluemissiomittaukset 1998 (Tampereen aluetyöterveyslaitos, raportti p99-26, Niinisalon koeampuma-asema), Tampere 1999) (ks. myös yhdistyksen esitys: http://www.vieksi.fi/documents/Melun_suuntaavuus_Vuosangassa_190409.pdf, 24.11.2009, s. 3). Vuosangan ympäristömeluselvityksessä esitetään (s. 10) aikaisemmista tiedoista käytetyn ”vain suhteellisia, suuntaavuutta edustavia tietoja”. Vuosangan ympäristömeluselvityksen viitetietojen perusteella on selvää, että siitä edellä lainatussa kohdassa viitataan nimenomaan mainittuun TkT Pääkkösen raporttiin. On pidettävä selvänä, että Kainuun ympäristökeskus ei ole voinut edellä tässä kohdassa esitettyä asiaa käytettävissään olleiden tietojen perusteella tarpeellisella tavalla luvantarveharkinnassaan havaita.

4) Vuosangan ympäristömeluselvityksessä esitetyksi haupitsin 152 H melun suuntaavuudeksi on lainattu samassa meluselvityksessä esitetty kanuunan 155 K melun suuntaavuus. Se tuodaan Vuosangan ympäristömeluselvityksessä esille, mutta lainaamisesta aiheutunutta epävarmuutta selvityksen tuloksiin ei tuoda, eikä tuoda lainaamisesta aiheutuneen epävarmuuden olemassaoloakaan. Vuosangan ympäristömeluselvityksessä ei myöskään esitetä sen mallinnuksessa käytettyjä haupitsin 152 H melupäästötietoja eikä sitä mistä ne ovat peräisin.

Kainuun ympäristökeskuksen olisi päätöstä KAI-2006-Y-209 antaessaan ollut tärkeää tietää, mikä on Vuosangan ympäristömeluselvityksessä kanuunalle 155 K käytetyn melun suuntaavuustiedon epäluotettavuuden ja samaisen tiedon lainaamisen aiheuttaman virheen yhteisvaikutus hyvin toisentyyppisen aseen, haupitsin 152 H suuntaavuustiedon kokonaisepävarmuuteen. Ja edelleen, Kainuun ympäristökeskuksen olisi ollut tärkeää tietää, mikä on tuon yhteisvaikutuksen vaikutus Vuosangan ympäristömeluselvityksen liitteissä esitettyihin melutasovyöhykkeiden rajauksiin. Ne perustuvat olennaiselta osin käytettyihin haupitsin 152 H melupäästö- ja suuntaavuustietoihin. Virhe on mahdollisesti merkityksellinen ja hyvin merkittävä. On pidettävä selvänä, että Kainuun ympäristökeskus ei ole voinut edellä tässä kohdassa esitettyä asiaa käytettävissään olleiden tietojen perusteella tarpeellisella tavalla luvantarveharkinnassaan havaita.

5) Lienee katsottava, että edellä kohdissa 2 – 4 tarkoitettujen tietojen Kainuun ympäristökeskukselle antaja, tai tietojen antamisesta pidättäytyjä on ollut tietoinen olennaisilta osin edellä kohdissa 1 – 4 esitetyistä seikoista sekä niiden merkityksellisyydestä Kainuun ympäristökeskuksen kyseisessä luvantarveharkinnassa.

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry pitää mahdollisena, että edellä kohdan 4 ensimmäisessä kappaleessa tarkoitetut haupitsin 152 H melupäästötiedot on lainattu Vuosangan ympäristömeluselvityksessä kanuunalle 155 K käytetyistä tiedoista, mitä ei meluselvityksessä vain jostain syystä tuotaisi esille.

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry viittaa alempana esitetyssä asiassa seuraaviin säädöksiin ja esitöihin:

  • RL 16:8 (24.7.1998/563)
  • RL 3:6 (13.6.2003/515)
  • RL 36:1.1 (24.8.1990/769)
  • Hallituksen esitys HE 6/1997 Eduskunnalle oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan kohdistuvia rikoksia sekä seksuaalirikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi.
  • Hallituksen esitys HE 44/2002 Eduskunnalle rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi.

Hallituksen esityksen 6/1997 perustelussa koskien väärän todistuksen antamista viranomaiselle todetaan: ”Sitä, että totuudenvastainen tieto johtaa viranomaista harhaan, ei säännöksen soveltaminen edellytä.”

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry tiedustelee, katsoisiko Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aiheelliseksi epäillä, että edellä kohdissa 2 – 4 tarkoitettujen tietojen antaja tai antamisesta pidättäytyjä olisi kyseisten tietojen osalta saattanut antaa Kainuun ympäristökeskukselle Vuosangan ympäristömeluselvityksessä väärän todistuksen viranomaiselle (RL 16:8 (24.7.1998/563)), tai että teonkuvaus saattaisi soveltua eräiden oheisen kartan sisältämien toiminta- ja melutietojen antamisesta pidättäytymiseen samassa yhteydessä ja,

mikäli Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoisi aiheelliseksi epäillä, että väärä todistus viranomaiselle olisi annettu, katsoisiko se lisäksi olevan aiheellista epäillä, että antaja olisi menettelyllään saattanut saada tai saattanut yrittää saada, hankkiakseen itselleen tai muulle taholle oikeudetonta taloudellista hyötyä erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä, Kainuun ympäristökeskuksen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttanut taloudellista vahinkoa Kainuun ympäristökeskukselle (mm. ylimääräinen työ, saamatta jääneet lupamaksut) tai Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry:lle (mm. ylimääräinen työ, valituskulut), jonka eduista Kainuun ympäristökeskuksella on ollut mahdollisuus määrätä?( RL 36:1.1 (24.8.1990/769)),

vai katsoisiko Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ettei sillä ole edellä esitetyn, muiden sen hallussa olevien tietojen ja sen mahdollisesti tehtävien omien selvitysten perusteella aihetta epäillä asiaan liittyvän rikosta? Mikäli se niin katsoisi, pyytää Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta  vastauksessaan perustelemaan kantansa ottaen erityisesti huomioon päätöksensä KAI-2006-Y-209, edellä esitetyissä kohdissa 1 – 5 esitetyt seikat ja oheisen kartan.

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry korostaa, että se ei ota tässä kirjoituksessa itse mitään kantaa rikoslain mahdolliseen soveltuvuuteen asiaan. Yhdistys pitää kuitenkin mahdollisena, että asia on ylävieksiläisten kannalta oikeudellisesti merkityksellinen ja pyytää siksi saada Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kannan asiaan viipymättä.

Ystävällisin terveisin,

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry
Niemenkyläntie 165
88730 Ylä-Vieksi

Eeva Kyllönen
puheenjohtaja

Timo Niskanen
varapuheenjohtaja

Pekka Pääkkönen
hallituksen jäsen”