Kyläyhdistys kirjoitti uudelle remmiin astuneelle prikaatin johdolle selvitystä tilanteesta Vieksin maastossa. Johto tulee ja menee. Joskus on kuunneltu paremmin, toiset ovat pysytelleet enemmän omissaan. Vieksillä ollaan ennakkoon aina toiveikkaita. Tervetuloa!

 

”Subject: Tiedoksi_KaiPr_030310
From: Ylä-Vieksin kyläyhdistys
Date: Thu, 04 Mar 2010 13:54:37 +0200

To: kirjaamo.kaipr[at]mil.fi, jukka.ojala[at]mil.fi, petteri.koskinen[at]mil.fi

CC: kirjaamo.kainuu[at]ely-keskus.fi, kuhmon.kaupunki[at]kuhmo.fi, yhteispalvelu[at]ristijarvi.fi, kirjaamo.ym[at]ymparisto.fi, kirjaamo[at]defmin.fi, kirjaamo[at]kainuu.fi

Kainuun Prikaati
Prikaatintie 97
87600  KAJAANI

Kainuun Prikaatin komentaja, eversti Jukka Ojala
Kainuun Prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Petteri Koskinen

Viitteet:
– Ympäristöministeriön asia YM1/5711/2007
– Kainuun 1. vaihemaakuntakaava

 

Asia: Ympäristön huomioon ottaminen ammuttaessa Vuosangassa

 

Hyvät komentaja ja esikuntapäällikkö,

Ylä-Vieksin kyläyhdistys toivottaa omasta puolestaan teidät tervetulleiksi karunkauniiseen Kainuuseen. Toivomme teidän viihtyvän maakunnassamme.

Ylä-Vieksin kyläyhdistys pyrkii huolehtimaan toimialueensa asukkaiden ja ympäristön hyvinvoinnista. Se saa polkumme risteämään. Muun muassa nostaa yhdistys esille Vuosangan ympäristö- ja luontoarvoja ja patistelee sekä alueen toiminnanharjoittajia että valvontaviranomaisia niitä suojelemaan. Vaikka nämä arvot sijaitsevat ampuma- ja harjoitusalueella, ovat ne kylämme arvoja ja asukkaille tärkeitä. Ylä-Vieksillä on virinnyt viime aikoina uutta toimeliaisuutta kylän kaikinpuoliseksi kehittämiseksi, mikä ei voi olla entisestään lisäämättä yhdistyksen kiinnostusta Vuosangan arvoihin ja mahdollisuuksiin.

Te olette uusia vastuullisissa tehtävissänne, joten teillä on erinomainen mahdollisuus tarkastella Kainuun Prikaatin Vuosangan toimintoja avoimin mielin. Ette ole vielä joutuneet valitsemaan koulutuksellisten ja Vuosangan ympäristönäkökohtien välillä.

Yhdistys teki jo vuonna 2007 aloitteen Vuosangan (ja mahdollisesti koko EU:n) pienvesirikkaimman alueen suojelemiseksi. Ikävä kyllä raskaiden aseiden maalit on sijoitettu samalle alueelle. Aloitteen nykytilanne ilmenee oheisesta vireillepanosta ympäristöministeriölle (Liite 1).

Vuosangan toiminnoissa on aiheellista pitää esillä ympäristörikoksen tekokynnyksen ylittymisen vaara. Alueen olosuhteet ja toiminta ovat niin erityisiä. Oheisessa liitteessä 2 esitetään tilanteen arvioimista varten otekeräelmä rikoslain 48 lukua (ympäristörikokset) selittävästä hallituksen esityksestä eduskunnalle. Yhdistys ehdottaa, että kiinnittäisitte aivan erityistä huomiota asiaan ja varmistaisitte joukkojen tosiasiallisen pysymisen ympäristön suhteen Vuosangassa kaidalla tiellä. Siinä onnistumisen seurantaan on Kainuun Prikaatilla valmiita työkaluja, muun muassa Vuosangan ympäristöohjelman mukainen poikkeamailmoitus. Niitä on tehty säästeliäästi, vaikka poikkeamista ei pulaa ole ollut. Yhdistyksen käsityksen mukaan poikkeamailmoituksen tekeminen poikkeamatapahtumasta on palvelukseen kuuluva velvollisuus.

Ystävällisin terveisin,

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry
Niemenkyläntie 165
88730 Ylä-Vieksi

Eeva Kyllönen
puheenjohtaja

Timo Niskanen
varapuheenjohtaja

Pekka Pääkkönen
hallituksen jäsen

TIEDOKSI:
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kuhmon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Ristijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Ympäristöministeriö
Puolustusministeriö
Kainuun maakunta -kuntayhtymä

LIITTEET
Liite 1: Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry:n vireillepano ympäristöministeriölle 4.1.2010
Liite 2: Otteita halllituksen esityksestä HE 94/1993 (Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi)”