Kyläyhdistys teki Kainuun ympäristökeskukselle aloitteen sen johdosta, että ympäristökeskus pyrkii väistämään kysymyksen ympäristöluvasta Vuosangan toiminnalle kokonaisuutena myöntämällä lupia pienempinä palasina. Se panee laput silmilleen, jotta näkisi vain yhden lupakohteen kerrallaan, mikä sattuu olemaan lainvastaista.

 

”Subject: AloiteVuosankaLuvatYmparistokeskus_071209
From: Ylä-Vieksin kyläyhdistys
Date: Tue, 08 Dec 2009 19:30:57 +0200
To: kirjaamo.kai@ymparisto.fi
CC: ”’kirjaamo@kainuu.fi'”

Kainuun ympäristökeskus
Kalliokatu 4
87101 Kajaani

 

ALOITE YMPÄRISTÖLUPIEN HAKEMISEEN VELVOITTAMISEKSI VUOSANGASSA

Kainuun ympäristökeskus on myöntänyt syksyllä 2009 puolustusvoimille Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueelle kaksi ympäristölupaa YSA 1 §:ssä tarkoitetuille toiminnoille. Toinen koskee polttonesteiden jakeluasemaa ja toinen ampumarataa. Molemmista päätöksistä on Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen. Asiaan liittyy myös Kainuun ympäristökeskuksen 4.4.2008 antama päätös, jonka mukaan ympäristölupaa ei tarvittaisi Vuosangan toiminnoille kokonaisuutena. Päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen (DNRO 891/08/5132).

Yhdistyksen mielestä on selvää, että Vuosangan toiminta kokonaisuutena edellyttää ympäristölupaa. Lisäksi kokonaistoimintaan sisältyvät lukuisat muutkin puolustusvoimien Vuosangan osatoiminnot kuin edellä mainitut kaksi edellyttävät ympäristölupaa. Vähintään useimmilla niistä, ellei kaikilla, on selvästi YSL 35 §:n 4 momentissa tarkoitettu tekninen ja toiminnallinen yhteys, mikä edellyttää hakemaan ympäristölupia yhtä aikaa tai samalla hakemuksella.

Yhdistys vaatii Kainuun ympäristökeskusta velvoittamaan puolustusvoimat hakemaan viipymättä ympäristölupia muun muassa seuraaville Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen toiminnoille, joiden sijainnit ilmenevät liitteenä olevasta kartasta:

a) Yksi tai useampi muu ”kohdistus”ampumarata, joihin lupapäätöksessä (4.4.2008, Dnro KAI-2006-Y-209) viitataan (kartassa muun muassa kohteet P6 ja P7)

b) Kaksi kertasinkorataa (P3, P4).

c) Kaksi raskassinkorataa (P1, P5).

d) Ilmatorjuntakonekiväärirata (P2).

e) Joronjärven taajamataistelualue (P9).

f) Panssarintorjuntaohjusrata (P4, joka on sama kuin toinen kertasinkojen radoista tai on tämän lähistöllä).

g) Tykistön suorasuuntausampumarata (P10).

Edellä tuodaan esille vain vastaansanomattomimmat tapaukset. Yhdistys viittaa niiden osalta vaatimuksensa erityisinä perusteina seuraaviin muiden ympäristökeskusten ratkaisuihin ja puolustusvoimien menettelyyn ratkaisujen johdosta:

  1. Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa on vireillä lupa-asia LOS-2009-Y-818/111, jossa puolustusvoimat hakee ympäristölupaa Säkylän ampuma- ja harjoitusalueelle vaunu- ja sinkoammuntoja varten rakennettavalle taustavallille sen jälkeen, kun Vaasan hallinto-oikeus pysytti voimassa ympäristökeskuksen luvantarvepäätöksen. Hakemuksensa tekemisellä puolustusvoimat selvästi hyväksyy, että sinkoradat ovat YSA 1 §:n 1 momentin kohdassa 14a) tarkoitettuja ampumaratoja. Sinkoratojen ominaisuudet, toiminnot ja vaikutukset ovat yleisemminkin rinnastettavia, joten on katsottava, että Vuosangan vähintään neljän sinkoradan toiminta edellyttää lupaa. Myös Vuosangan panssarintorjuntaohjusrata on rinnastettava ampumaratoihin. Ei ole järkeviä perusteita sen osalta poiketa. Niitäkin selvempi tapaus on Vuosangan ilmatorjuntakonekiväärirata, jossa nähtävästi ammutaan ruutiaseilla. Puolustusvoimien ampumaratoja koskevista lupa-asiakirjoista ilmenee, että useilla kiväärikaliiperiaseiden ampumaradoilla ammutaan myös sinkoaseilla. Yhdistys pyytää ympäristökeskusta huolehtimaan siitä, että Vuosangassa ei niin suunnitella tehtävän ja varmistumaan, että tältä osin on Vuosangan ampumaradan lupahakemus ollut totuudenmukainen.
  2. Lounais-Suomen ympäristökeskus on 27.2.2009 antamassaan päätöksessä LOS-2007-Y-1457-121 katsonut, että Niinisalon ”koeampuma-aseman toiminta on katsottava ulkona sijaitsevaksi ampumaradaksi, jonka ympäristöluvanvaraisuus on määritelty ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin kohdassa 14 a. Koeampuma-aseman ampumapaikkaa kiinteine ampumapaikkoineen ja suoratähtäyksellä toteutettavine ammuntoineen on rinnastettava, sen luonne ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen, ympäristönsuojeluasetuksessa tarkoitetuksi ampumaradaksi.” Lupa-asia on tullut ympäristökeskuksessa vireille 25.9.2009 ilman valitusvaihetta diaarinumerolla LOS-2009-Y-1181. Hakemuksensa tekemisellä puolustusvoimat selvästi hyväksyy, että tykistön suorasuuntausammunta on YSA 1 §:n 1 momentin kohdassa 14a) tarkoitettua toimintaa. Vuosangan suorasuuntausampumaradan toiminnan rinnastamiselle ampumaratatoimintaan on yhdistyksen mielestä vielä painavammat perusteet kuin on laita Niinisalossa. Vuosangan radalla ammutaan ampumaradoille ominaisesti ilmeisesti vain suorasuuntausammuntoja, kun Koeampumalaitos ampuu lisäksi epäsuorasti. Kyseinen lupa-asia LOS-2009-Y-1181 on tullut vireille 25.9.2009
  3. Pirkanmaan ympäristökeskuksessa on tullut 31.12.2007 vireille lupa-asia  PIR-2002-Y-398-119, jossa Länsi-Suomen Huoltorykmentti hakee lupaa Jäminkipohjassa sijaitsevalle ampumatoiminnalle. Siinä korjatun ja huolletun panssarikaluston koeammunnat suoritetaan bunkkeriin. Hakemuksensa tekemisellä puolustusvoimat selvästi hyväksyy, että raskaiden aseiden suorasuuntausammunnat ovat yleisemminkin YSA 1 §:n 1 momentin kohdassa 14a) tarkoitettua toimintaa.

Joronjärven taajamataistelualueen osalta viittaa yhdistys siihen, että ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen 53/1997 mukaan ampumaratana pidetään myös ampuma-aluetta, jolla on pysyvään käyttöön varattuja ampumapaikkoja. On katsottava, että Joronjärven taajamataistelualue on päätöksen mukainen ampumarata ja, että se vaatii ympäristöluvan.

Kainuun Prikaatin olisi tullut olla selvillä edellä viitatuista luvantarvepäätöksistä ja ympäristölupien hakemisesta niiden johdosta ja siten tarpeesta hakea ympäristölupaa niitä vastaaville edellä mainituille Vuosangan toiminnoille. Näin on vielä erityisesti siitä syystä, että Kainuun Prikaati on ollut tietoinen lupa-asian tärkeydestä muun muassa yhdistyksen sille ja sen tieten muille viranomaistahoille esittämien vaatimusten johdosta. Niin sanotun Vuosangan yhteistyöryhmän kokouksessa 27.11.2009 Ristijärvellä totesi prikaatin esikuntapäällikkö eversti Pesonen saaneensa itse tiedon edellä mainituista lupa-asioista hieman ennen kokousta yhdistyksen nettisivuilta. Näyttää, että Kainuun Prikaati on laiminlyönyt asiassa YSL:ssa tarkoitetun selvilläolovelvollisuuden, mikä pyydetään ympäristökeskusta huomioimaan tätä vaatimusta ratkaistaessa.

Yhdistys vaatii myös, että ampumatoimintojen lisäksi on luvantarpeen yhteistarkasteluun sisällytettävä kaikki muutkin tunnistettavissa olevat Vuosangan toiminnot, jotka saattavat olla ympäristöluvanvaraisia ja joilla saattaa olla mainittu tekninen ja toiminnallinen yhteys. Erityisesti tämä koskee Keljon alueelle suunniteltua helikoptereiden lentopaikkaaa (P15, suuntaa-antava sijainti). Lisäksi yhdistys vaatii, että lentopaikkatarkasteluun sisällytetään myös Vuosangan alueelle suunnitellut tilapäiset helikoptereiden lentopaikat, jotta helikopterimelu tulisi asianmukaisesti huomioon otetuksi yhdessä muiden Vuosangan melulähteiden aiheuttaman melun kanssa.

Mikäli kuitenkin ympäristökeskus katsoisi, että osatoimintoja koskevat lupahakemukset tulee tehdä yhdessä koko toimintaa koskevan lupahakemuksen kanssa, pyytää yhdistys ympäristökeskusta huomioimaan se ratkaisussaan.

Vastaukseen pyydetään liittämään valitusosoitus.

Ylä-Vieksillä 8.12.2009

 

Ystävällisin terveisin,

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry
Niemenkyläntie 165
88730 Ylä-Vieksi

Eeva Kyllönen
puheenjohtaja

Timo Niskanen
varapuheenjohtaja

Pekka Pääkkönen
hallituksen jäsen”