Kyläyhdistys kirjoitti Kainuun maakunta -kuntayhtymälle tiedustellen maakuntakaavan vaikutuksia arvioivan työryhmän jäsenten ja konsultin esteellisyyksistä. On käynyt muun muassa niin, että konsultti mittaili ensin melua Puolustusvoimien piikkiin ja siirtyi kohta kuntayhtymän konsultiksi arvioimaan suorittamiaan mittauksia. Kuntayhtymä tottakai uskoo arvioon, kun se pitikin tulla tulokseksi.

 

”Subject: UudistettuVaatimusEsteellisyydenRatkaisemiseksi_091209
From: YläVieksin kyläyhdistys
Date: Wed, 09 Dec 2009 13:45:18 +0200

To: juhani.pyykkonen@metsakeskus.fi, irmeli.hanka@kajaani.fi, hannu.huotari@kuhmo.fi, Merja Väisänen , sami.saaksjarvi@mil.fi, raija.potila@ristijarvi.fi, juha.kaaresvirta@sotkamo.fi, jussi.saaskilahti@tiehallinto.fi, Saastamoinen Jouko , janne.hamalainen@kainuu.fi, tarmo.kyllonen@mil.fi, jari.kauppinen@kajaani.fi, juha.moilanen@kainuu.fi, pentti.piirainen@sotkamo.fi, pentti.kemppainen@ristijarvi.fi, Ritvanen Unto , jari.juntunen@kuhmo.fi, jouni.aarnio@metsa.fi, teemu.pulkkanen@metsakeskus.fi

CC: susanna.waha@ymparisto.fi, harri.pitkaranta@ymparisto.fi, lauri.huttu@suomussalmi.fi, tapani.kem@saunalahti.fi, timo.krogerus@elisanet.fi, anne.lukkari@pp.inet.fi, tiina@tiinasarparanta.fi, veijo.mikkonen@hotmail.com, raimo.piirainen@kainuu.fi, anneli.kinnunen@kainuu.fi, arto.okkonen@imagon.com, juhani@juhaniseppanen.fi

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymä
PL 400
87070 KAINUU

Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan vaikutusten arviointi -työryhmä ja kukin sen jäsen erikseen

Uudistettu vaatimus esteellisyyden ratkaisemiseksi

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry lähetti 30.9.2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymälle Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan vaikutusten arviointi -työryhmälle kohdistetun vaatimuksen esteellisyyden ratkaisemiseksi (liite1). Yhdistys pyysi kuntayhtymää toimittamaan vaatimuksen välittömästi kaikille työryhmän jäsenille ja pyysi saada toimittamisesta tiedon. Kuntayhtymä vastasi vaatimukseen vastauskirjeellä 2009-10-05, Dnro 827/09 (liite 2), jossa ilmoitti ryhtyvänsä toimenpiteisiin yhdistykseltä lisäselvitystä saatuaan. Siihen yhdistyksen sähköpostitse 20.10.2009 antaman vastauksen (liite3) ovat työryhmän jäsenet saaneet sähköpostikopiona tiedokseen ollen viimeistään siitä lähtien tietoisia esteellisyyden ratkaisuvaatimuksen olemassaolosta ja sen kohdistumisesta työryhmään. Niin sanotun Vuosangan yhteistyöryhmän kokouksessa 27.11.2009 Ristijärven Hiisipirtillä kuuli kokousväki kuntayhtymän suunnittelujohtajalta, että kuntayhtymälle 30.9.2009 lähetetty vaatimus olisi saatettu työryhmälle tiedoksi ja, että esteellisyyttä ei ole ratkaistu.

Työryhmän tulee ratkaista esteellisyys, niin koskien jäseniään kuin Sito Oy:n konsulttia. Yhdistys vaatii, että se tehdään 24.12.2009 mennessä ja siinä otetaan huomioon kaikki asiaankuuluvat oheisista liitteistä 1-3 ja niissä linkitetyistä asiakirjoista ilmenevät seikat. Yhdistys esitti vaatimuksen jo 30.9.2009, yli 5 viikkoa ennen kuin Kainuun maakuntahallitus päätti 9.11.2009, että vaihemaakuntakaavaluonnoksen laatiminen käynnistetään vaihtoehdon VE1 pohjalta eli nykyisen Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen laajentumisvaihtoehdolla.

Mikäli työryhmä kuitenkin katsoisi perustellusti, että Sito Oy:n konsultin esteellisyyden ratkaiseminen ei sen toimivaltaan ja velvollisuuksiin kuuluisi, vaatii yhdistys työryhmää ja sen jäseniä osaltaan ratkaisemaan 24.12.2009 mennessä perustellen sen kysymyksen, olisiko kuntayhtymän tullut sulkea Sito Oy:n tarjous konsulttitarjousten vertailusta ulos, tai olisiko työryhmän tullut pidättäytyä Siton työn ohjaamisesta, ja ryhtymään tarvittaessa asianmukaisiin toimiin. Yhdistys viittaa asiassa oheiseen liitteeseen 4 ja siinä esille tuotuun KHO:n päätökseen, joka koskee Tiehallinnon suorittamaa Oy VR-Rata Ab -yhtiön poissulkemista tarjouskilpailusta.

Siltä osin kuin tässä asiakirjassa esitetyt vaatimukset saattavat kuulua muun viranomaisen ratkaistaviksi, tulee työryhmän siirtää asia viipymättä tälle viranomaiselle ja ilmoittaa siirrosta yhdistykselle asiaankuuluvasti.

Työryhmällä oli riittävästi aikaa esteellisyyden ratkaisemiseen jo ennen edellä mainittua maakuntahallituksen kokousta. Tämä muun muassa Sito Oy:n kyseisen raportin luotettavuuteen vastaansanomattoman olennaisesti liittyvä ratkaiseminen olisi luonnollisesti tullut tehdä ennen kokousta ja on itsestäänselvää, että maakuntahallituksella olisi tullut olla ratkaisu tiedossaan kyseisen kokouspöytäkirjan pykälästä 264 (http://www.kainuu.fi/mk_paatokset/kokous/2009642-4.HTM) ilmenevää päätöstä tehdessään.

Vaikutusten arviointi -työryhmä on hallintolain 27 §:n 2 momentissa tarkoitettu monijäseninen toimielin. Mitä tulee jäsenen esteellisyyden ratkaisemiseen, sen tekee hallintolain 29 §:n mukaan toimielin. Toimielimen jäseniä, kutakin erikseen, velvoittaa perustuslain 118 § heidän päättäessään kyseisistä esteellisyyttä koskevista ja muista edellä vaadituista ratkaisuista.

Mikäli työryhmän jäsen katsoisi, että yhdistyksen edellä esittämät vaatimukset olisivat kaikilta osiltaan perusteettomia, pyytää yhdistys ystävällisesti saada tiedon hänen tästä kannastaan perusteluineen lähetettynä 15.12.2009 mennessä yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen.

Yhdistys vaatii lisäksi, että esteellisyyden ratkaisupäätökseen liitetään valitusosoitus.

Ystävällisin terveisin,

Ylä-Vieksillä 9.12.2009

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry
Niemenkyläntie 165
88730 Ylä-Vieksi

Eeva Kyllönen
puheenjohtaja

Timo Niskanen
varapuheenjohtaja

Pekka Pääkkönen
hallituksen jäsen

Liitteet :
– Liite1Vaatimus esteellisyyden ratkaisemiseksi300909.html
– Liite2KY_kirje827-09_071009.pdf
– Liite3VaikutustenArviointiJaEsteellisyydet201009.pdf
– Liite4TaydennysEsitykseen300909.htm
– Muut liitteet: Edellä mainittuihin liitteisiin linkitetyt asiakirjat

Jakelu :
– Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan Vaikutusten arviointi -työryhmä ja sen jäsenet

Tiedoksi :
– Ympäristöministeriössä kyseisen kaavan valmistelun ohjaamiseen yhdistyksen käsityksen mukaan osallistuvat
– Kainuun maakuntahallituksen 9.11.2009 pidettyyn kokoukseen osallistuneet varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet”