Kahdeksan Kuhmon kylää ovat tehneet Kuhmon kaupungille yhteisen aloitteen aluelautakuntakokeilun aloittamiseksi alueellaan. Kylät hakivat mallia Rovaniemen Yläkemijoelta, jossa aluelautakunta on toiminut menestyksekkäästi jo lähes 20 vuotta.

Kuhmon kaupunginhallitus

ALOITE

Lähidemokratiakokeilun käynnistäminen Kuhmossa

Ryhmä allekirjoittaneiden edustamia kyläyhdistyksiä on kokoontunut 24.9.2012 Koskenmäellä keskustelemaan toimenpiteistä lähidemokratian toteutumisen edistämiseksi toiminta-alueellaan. Monipuolisen keskustelun jälkeen kyläyhdistyksissä tehtyjen päätösten johdosta teemme Kuhmon kaupunginhallitukselle tämän yhteisen aloitteen lähidemokratiakokeilun käynnistämiseksi alueellamme.

Korostamme maaseudun merkitystä koko kaupungin tulevaisuutta rakennettaessa. Kylien ja niiden verkoston elinvoimaisuutta kannattaa kaikin järkevin keinoin kehittää ja tukea. Yhteistä hyvää tavoiteltaessa kannattaa kylien omat voimavarat ja ylivoimainen paikallistuntemus ottaa mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Tässä kaivataan ennakkoluulottomuutta hakea parhaita käytäntöjä uusilla avauksilla ja kokeiluilla.

Olemme syvästi huolissamme palveluiden saatavuuden kehittymisestä huonompaan suuntaan kylillämme palvelurakenteen rapautuessa, samalla kun eriarvoisuus syrjäseutujen ja kaupunkikeskustan välillä lisääntyy. Myöskin kannamme suurta huolta elinkeinojemme toimintaedellytyksistä.

Katsomme olevamme kyliemme muiden asukkaiden kanssa parhaita alueemme palvelutarpeiden asiantuntijoita. Luonnollisesti palveluasia on koettu kylillämme jo pitkään polttavaksi ja sitä on paljon mietitty sekä vastauksia siihen etsitty. Olemme erityisesti perehtyneet Rovaniemen Yläkemijoen kyläalueen aluelautakunnan toimintaan ja myös tutustuneet siihen paikan päällä 31.8.2012 seitsemän kylän voimin tehdyllä opintomatkalla (muistio liitteineen liitteenä 1).

Selvitystemme ja opintomatkalla saadun käsityksen perusteella olemme vakuuttuneita, että Kuhmossa on perusteltua aloittaa ensi tilassa vastaavan mallin kokeilu sitä paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin soveltaen. Koska seudullamme on jo vakiintunutta kylien välistä läheistä yhteistyötä ja meillä on yhteinen tahto, esitämme kokeilualueeksi alustavasti kahdeksan kylän kokonaisuutta, joka käsittää Hietaperän, Ala-Vieksin, Juonnon, Ylä-Vieksin, Vuosangan, Härmän, Kuusamon ja Iivantiiran kylät. Rajausta ja kaikkia muitakin asian puolia tulee luonnollisesti tarkastella avoimin mielin hankkeen täsmentyessä

Palveluiden järjestämisestä kaupungille lankeamassa oleva kustannustaakka on kasvamassa melkoista kyytiä. Olemme vakuuttuneita, että siirtämällä päätöksentekoa ja sen edellytyksenä olevia voimavaroja kylille, tulisi kaupungille koituviin kokonaiskustannuksiin todellista säästöä. Sitäkin selvempää on, että niin menetellen nousisi kylillämme tarjottavien palveluiden laatutaso merkittävästi ja ennalta ehkäisevä toiminta tehostuisi. Eräs suurista haasteista on huolehtia ihmisten mahdollisuudesta asua omassa kodissaan laadukasta elämää mahdollisimman pitkään kunnalle järjestämisvastuusta ja asukkaalle itselleen koituvia kustannuksia säästäen. Alueen hyvä tulevaisuus on lopulta lapsien varassa. Heidän ja lapsiperheiden tarpeisiin täytyy pystyä vastaamaan. Mainitsemme myös alueemme kotipalveluiden heikon nykytilan.

Näemme, että ehdottamamme toimintatapa edistäisi erinomaisesti yhdenvertaisuudentoteutumista Kuhmon kaupungissa. Tuleehan taajamassa ja syrjäkylillä asuvia kunnan asukkaita kohdella lähtökohtaisesti tasapuolisesti. Lisäksi on syytä huomioida, että esimerkiksi kunnille suunnattujen valtion avustusten on tarkoitettu kohdistuvan kuntalaisille oikeudenmukaisesti ketään syrjimättä.

Viittaamme lopuksi valtiovarainministeriön tuoreeseen tiedotteeseen Lähidemokratia edellyttää uusia toimintamalleja sekä muutoksia asenteissa:

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20120918Laehide/name.jsp

ja siihen liittyvään selvitykseen Alueellista demokratiaa?:

http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/2384/Alueellista_demokratiaa_PDF.pdf

Esitämme, että Kuhmon kaupunginhallitus ryhtyisi viipymättä toimenpiteisiin, jotta edellä kuvattu kokeilu käynnistyisi viimeistään vuoden 2014 alusta lähtien. Mikäli asia tulisi ottaa huomioon kaupungin hallinto- ja johtosäännössä, esitämme, että tarvittavat sääntömuutokset tehdään vuoden 2013 alussa hyväksyttävässä säännössä.

Ystävällisin terveisin,

Vieksillä 17.10.2012

Eeva Kyllönen
puheenjohtaja
Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry

Vesa Kyllönen
puheenjohtaja
Härmän kyläyhdistys ry

Riitta Kähkönen
puheenjohtaja
Kuusamonkylän kyläyhdistys ry

Eeva Piirainen
puheenjohtaja
Hietaperän kyläyhdistys ry

Voitto Pulkkinen
puheenjohtaja
Iivantiiran kyläyhdistys ry

Pia Pääkkönen
puheenjohtaja
Vuosangan kylätoimikunta